Telšių rajono savivaldybės Karolinos Praniauskaitės viešoji biblioteka

Logo 400x163

krastieciu galerija su ep

Kraštiečių galerija

Hey.lt - Nemokamas lankytojų skaitliukas

Skaitytojui

Jaunimo literatūrinių kūrinių konkursas

7kalva


 

Media

Naujienų archyvas

Darbuotojo meniu

Senųjų maldaknygių istorijos

Senųjų maldaknygių istorijos

Po truputį artėjame per gruodį į didžiąsias šventes – Kūčias, Kalėdas, Naujųjų laukimą – gyvenimo stebuklus. Būtent iki to susikaupimo ir ramybės laiko – dvasinio apsivalymo laikotarpis – Advento laikas, rimtis ir tradicijos, papročiai. Norisi žvilgtelti į tas gelmes, kuriose, kaip sako poetas Č. Milošas, kas ,,svarbu ir prasminga‘‘. Toje pasiruošimo erdvėje Miesto biblioteka pristato parodą ,,Senųjų maldaknygių istorijos‘‘ – knygos, kuriose visa malonė, anot poeto B. Brazdžionio, tik ,,Išmanykim/Dievo žodžio kainą‘‘, juk ,,Ateina Viešpaties malonė pas kiekvieną/Ateina Viešpaties teisybė pas visus‘‘.

 

                 ,,Senųjų maldaknygių istorija‘‘ – tai knygų pasakojimai iš Miesto bibliotekos vyr. bibliotekininko G. Petrulio sukauptų (kaip jis pats sako daugiau nei per 30 metų) maldaknygių, katekizmų, giesmių, maldų, kantičkų, meditacijų ir apdūmojimų bei kitų religinio turinio spaudinių istorijos. Tai knygų tiesa, kurioje žmogaus ir tikėjimo dermė. Tai istorija spaudinių, kurie pasirodė labai skirtingu laikotarpiu, skirtingose vietose. Tai visa lietuviškos spaudos draudimo patirtis, Dievo žodžio vertės ir žmogaus stiprybės istorija. Iš asmeninių fondų galima pamatyti ir seniausią šios parodos spaudinį – 1828 metų, kuris pasirodė Žemaičiuose – skirtas ,,ant žemaytyszkos kalbos diel nuopelna dusziu nobažnu‘‘. Knyga išguldyta kunigo A. Savickio, kuris buvo baigęs Varnių kunigų seminariją 1819 metais. Taip pat ir kitų, Varniuose mokslus baigusių kunigų, leidiniai: (1830m.) kunigo K. Skrodzki ,,Trumps katekizmas‘‘, 1856 metai, kuriame ypač aiškūs patarimai ,,pri skajtitoju‘‘, ,,pamokymai jaunuomenei‘‘; knygos: Jeronimas Raczkauskis ,,Aplankymas szvenncziausio sakramento‘‘, 1862 m. ir ,,Munka Wieszpaties Jezaus‘‘, 1862 m. Kunigų seminariją jis baigęs 1947 m. Pateiktos maldaknygės yra skirtingų raštų, meninio apipavidalinimo, ne tik senųjų lietuviškų ar žemaitiškų raštų, bet ir parašytos gotišku šriftu: 1. ,,Naudingas Kalėdų susikalbėjimas‘‘, 1867, Prökuls (Priekulė); 2. ,,Maldos krikščioniškos‘‘, 1876 m., Mintauja (Jelgava). 3. ,,Pagerintos giesmių knygos‘‘, 1917 m. Königsberg. Netgi toje pačioje knygoje maldos gali būti užrašomas kitokio dydžio raidėmis. Pavyzdžiui, ,,Maldaknygė su giesmėmis‘‘, 1926 m. – itin didelės raidės, nes tekstai skirti vyresnio amžiaus tikintiesiems skaityti.  

                 Iš viso parodoje galima susipažinti su 43 knygų istorijomis – nuo leidinių Tilžėje, Vokietijos, Latvijos miestuose, iki mūsų parapijų, iki Telšių spaustuvės: ,,Sveika Marija‘‘, 1935 m.;  Luokėje ,,Šatrijos‘‘ knygynėlio:  ,,Mažas aukso altorėlis‘‘, 1935 m. Yra ir vyskupo M. Valančiaus ,,parveizėtų‘‘ knygų, ir jo paties parašytų, pavyzdžiui, 1864 m. – ,,Dawatkų kninga“,   ,,Zine Kajp Rejk Atlikti Spawiednę Wisa Amžiaus‘‘, 1852 m., „Kninga giesmių arba kanticzkos“ 1852, 1906 m.; ,,Istorija szwenta trumpaj apsakita del mažu wajku‘‘, 1862 m.  Parodoje yra maldaknygė moterims, 1863 m., kareiviams, 1937 m., jaunuomenei, knygelių apie Angelus ir Šventuosius, Globėjus, peklą – ,,Pekla arba Amžinasis Pragaras‘‘, 1904 m. Įdomios yra knygų pratarmės arba, kaip sakoma šaltiniuose: ,,Inženga‘‘, ,,Prakalba‘‘, ,,Prade‘‘, ,,Žodis‘‘, Pradžios‘‘ ir pan. Saviti ir ,,Dvasiški Apdūmojimai arba Meditacijos‘‘ – tai ir maldos, ir proto, jausmų – širdies, ir prisižadėjimų valios, atminties ,,darbavimasis‘‘: ,,dėkavojimai‘‘, ,,prašymas‘‘, ,,kalba ir šnekesys‘‘, ,,savo tvirtybės, dorybių, tikėjimo‘‘ ugdymas. Juk svarbiausia  ,,Niekad neišleisti iš pometės tą tiesą, jog visas tavo gyvenimas yra neapstojančia kelionė‘‘.

                 Taigi – istorija ir patirtis, arba dūmojimai – knygos laikmenos, nuo Anų dienų – iki Mūsų.  Gero pasibuvimo su parodos ,,Senųjų maldaknygių istorijos‘‘ knygomis – juk tai tikrai ,,didei naudingi‘‘ dalykai. O juk, kaip ne vienoje knygelėje sakoma, ,,maldos, skaitymai, giesmės –  ,,kožnam, kurs malonės prašė reikaluose savo‘‘.

Miesto bibliotekos informacija, 2019 m. gruodis

 
Savanoris bibliotekoje