Telšių rajono savivaldybės Karolinos Praniauskaitės viešoji biblioteka
Skaitytojui

Jaunimo literatūrinių kūrinių konkursas

7kalva


 

Naujienų archyvas

Darbuotojo meniu

Į Pradžią » ... » 2013
 • Įžiebta „Knygų Kalėdų” eglutė ...

  Knygų Kalėdos Janapolės bibliotekoje

  „Knygų Kalėdų" eglutė įžiebta buvo ir Telšių rajono bibliotekose: Degaičių, Gadūnavo, Janapolės, Kaunatavo, Tryškių, Ubiškės, Viešvėnų, Vembūtų, Žarėnų, Varnių miesto bibliotekoje. Į Prezidentės inicijuojamą akciją atsiliepė UAB „Sidoja", UAB SK Paslaugos, ūkininkai V. E. Rumšai, E. Lakačauskienė, Tryškių seniūnijos darbuotojai, Kaunatavo verslininkai V. ir R. Gailiai bei K. ir N. Rimkai. Atsiliepė nemažas būrys ir bibliotekos skaitytojų. Kas po vieną knygą, kas po keletą ir padovanota buvo 200 knygų Degaičių bibliotekai: Daiva Pociūtė (70) buvusi Degaičių gyventoja, seniūnas Antanas Kontrimas (20) ir Telšių muzikos mokyklos direktorius Antanas Kontautas (virš 100). Už gražią iniciatyvą ir paramą šie žmonės buvo apdovanoti „Gerosios širdies" nominacijomis. Verslininkė N. Šilgalytė, seniūnaitė L.Urbonavičienė bei skaitytojos Z.Bumblauslienė, R.Jasinskienė.D, Šydeikienė Vembūtų bibliotekai nupirko 14 knygų. Nevarėnų bibliotekai dvi ūkininkės padovanojo 7 knygas, Moterų draugijos "Rėna" atstovės 4 knygas. Gadūnavo bibliotekoje apsilankė net Prelatas J. Šiurys, kuris kartu su skaitytoju Paul Beauchamp įteikė bibliotekininkei 3 knygas. Viešvėnų bibliotekoje verslininkai ir geri žmonės, kurie neabejingi knygai atnešė 15 knygų. Žarėnuose "Knygų kalėdos" akcijos metu įvairių profesijų žmonės bibliotekai padovanojo 60 knygų. Viso š.m. sausio 6 dienai Telšių rajono bibliotekose buvo padovanotos 427 knygos: Degaičių- 200 knygų; Žarėnų- 60; Kaunatavo- 48; Tryškių- 30; Janapolėje- 20; Nevarėnų- 17; Vembūtų bei Ūbiškės bibliotekose po 12 knygų ir kt. Akcija įsibėgėjo ir sustoti negali, vis dar tęsiasi, manome, kad knygų eglės bibliotekoje tikrai dar augs.

  Telšių Karolinos Praniauskaitės viešosios bibliotekos
  direktorės pavaduotoja Vida Urnikienė

 • Kūrybiškos senųjų metų palydos

  „Sugebėjimas matyti paprastų dalykų nuostabumą - būdingiausias išminties požymis" R. V. Emersonas

  Gruodžio 27 dieną Telšių rajono bibliotekininkai rinkosi į būrį nešini įvairiomis puošmenomis. Šventinio renginio metu viešosios bibliotekos ir filialų darbuotojai dalijosi kūrybinėmis idėjomis kaip papuošti bibliotekas Kalėdoms bei Naujiems metams. Išradingomis idėjomis pasidalijo vaikų literatūros skyriaus, Mitkaičių, Nevarėnų, Varnių, Janapolės, Varnių, Vembutų, Viešvėnų, Rainių, Upynos, Kirklių, Kaunatavo, Luokės ir kitų filialų darbuotojai. Skambėjo poetizuoti Ryškėnų bei Degaičių darbuotojų ir gražiai į šventę įsilieję Žemaitijos kolegijos praktikančių palinkėjimai. Maloniai nuteikė Dovilės Kudžiūtė bei Romualdo Miškinio atliekamos dainos. Su linksmais komentarais rajono bibliotekininkams direktorė V. Černiauskienė įteikė dovanėles, Vilija Jocienė savo rankų darbo molinukus su arkliuko atvaizdu bei Asta Zaveckytė su Ingrida Bubeliene kiekvienam išdalijo iš popieriaus išlankstytus angeliukus su Žaliojo Medinio Arklio metams ypatingais palinkėjimais. Visi naujametiniai rajono bibliotekininkų rankdarbiai: eglutės, angeliukai, ežiukai ir pan. buvo padovanoti Vaikų literatūros skyriui.

  Direktorės pavaduotoja Vida Urnikienė

 • Li­te­ra­tū­ri­nių kū­ri­nių kon­kur­so „Sep­tin­to­ji kal­va“ lai­mė­to­jų pa­ger­bi­mas

  Gruo­džio 13 d. ka­vi­nė­je „Sinch­ro­nas" įvy­ko 10-ojo jau­ni­mo li­te­ra­tū­ri­nių kū­ri­nių kon­kur­so „Sep­tin­to­ji kal­va" bai­gia­ma­sis šven­ti­nis ren­gi­nys. Įteik­tos li­te­ra­tū­ri­nės pre­mi­jos, su­lauk­ta Že­mai­tės dra­mos teat­ro jau­nų­jų ak­to­rių teat­ra­li­zuo­to pa­si­ro­dy­mo bei mu­zi­ką mėgs­tan­čio jau­ni­mo kon­cer­to.

  Šie­met kon­kur­sui dar­bus pri­sta­tė per 20 ra­šan­čių poe­zi­ją, pro­zą ir dra­mas da­ly­vių iš Ma­žei­kių, Plun­gės ir Tel­šių r. Nu­ga­lė­to­jų pa­ger­bi­mo ren­gi­nį ve­dė Že­mai­ti­jos ko­le­gi­jos Tel­šių fa­kul­te­to 3 kur­so stu­den­tas Ge­di­mi­nas Kęs­te­nis (or­ga­ni­za­ci­nė­je veik­lo­je pa­dė­jo Da­rius Vil­kas bei Gin­tau­tė Sau­dar­gai­tė). Po sva­jin­go smui­ko ir trimito mu­zi­kos šo­kio teat­ri­nę mi­nia­tiū­rą pri­sta­tė Tel­šių vai­kų ir jau­ni­mo stu­di­jos „Sa­vi" ak­to­riai (vad. L. Po­ce­vi­čie­nė). Dai­no­mis ir mu­zi­kos skam­be­siu džiu­gi­no Že­mai­ti­jos ko­le­gi­jos Tel­šių fa­kul­te­to stu­den­tai Ka­ro­lis Čer­niaus­kas ir Ig­nas Lu­ko­šius bei Ag­nė Ži­vat­kaus­kai­tė.

  Skaityti daugiau...

 • Kompiuterinis raštingumas bendruomenėms

  Partnerystėje su Kauno technologijos universitetu pagal ES struktūrinių fondų paramos projektą ,,Kompiuterinis raštingumas bendruomenėms - geresnės gyvenimo kokybės garantas“ lapkričio – gruodžio mėnesį vyko mokymai, kurių pagrindiniai tikslai buvo mokyti gyventojus kompiuterinio raštingumo įgūdžių, kuriuos kompiuterinio raštingumo kursuose dalyvavę gyventojai galėtų taikyti savo darbe, kasdieninėje veikloje bei tenkinant asmeninius poreikius, t.y. įgytas žinias pritaikyti naudojant elektroninę bankininkystę, elektroninę prekybą, bendravimą internete ir kt. Mokymus vedė Telšių Karolinos Praniauskaitės viešosios bibliotekos darbuotojai Vida Urnikienė, vyr bibliotekininkė Vilija Rekašienė, kompiuterinio tinklo administratorius Andrius Matiekus.

 • Atstovavimo bibliotekoms gebėjimo stiprinimas

  Šiaulių apskrities Povilo Višinskio viešoje bibliotekoje ir Telšių rajono savivaldybės Karolinos Praniauskaitės viešoje bibliotekoje 2013 metų pabaigoje lapkričio - gruodžio mėnesiais įgyvendinant projektinę veiklą vyko antro etapo mokymų seminarai tema ,,Atstovavimo bibliotekoms gebėjimo stiprinimas".

  Skaityti daugiau...

 • Vytauto Stulpino knygos „Tolymės“ pristatymas

  Iš tolymių ir ramumos sklindanti poezija

  Jis visas - iš nutylėjimų ir tylos", - taip apie telšiškį Lietuvos rašytojų sąjungos narį poetą Vytautą Stulpiną yra pasakęs šviesios atminties poetas Valdas Kukulas. Tuo puikiausiai neseniai galėjome įsitikinti susirinkę Menų inkubatoriuje į Vytauto Stulpino penktojo eilėraščių rinkinio „Tolymės" pristatymą.

  Susitikti su telšiškiais atvyko pats „Naujosios Romuvos" leidyklos, išleidusios V. Stulpino naujausią eilėraščių knygą, redaktorius Andrius Konickis su poetėmis Birute Grašyte, Rita Makselyte bei Venclovų namų–muziejaus vadove Laima Žukauskiene. Rašytoja Gintarė Adomaitytė į knygos pristatymą negalėjo atvykti, tačiau jos taiklūs pastebėjimai apie Vytauto poeziją atsirado ant ketvirtojo „Tolymių" viršelio:„... paslaptingas, savito braižo ir mąstymo poetas.<...> Poetui nereikia triukų, jis nežongliruoja garsažodžiais, nespekuliuoja gimtąja žemaičių tarme. Jis buvo ir yra žemaitis, nematąs reikalo to specialiai įrodinėti".

  Skaityti daugiau...

 • Adventiniai skaitiniai

  Buožėnų mokyklos bendruomenė jau penktus metus iš eilės tradiciškai gruodžio penktadienių rytmečius pradeda skaitiniais. Advento vainiko žvakių šviesoje klausėmės skaitinių, muzikos. Apie gerumą, laukimą, atlaidumą kalbėjo mokyklos direktorė Virginija Laučienė, šventės svečiai kunigas Juozas Šiurys bei Gadūnavo seniūnė Inesa Kęsminienė.

  Trečiąjį Adventinių skaitinių rytmetį mus aplankė Ilona Bumblauskienė - poetė, menininkė, vyriausioji žurnaliukų vaikams ,,Kutis" ir ,,Nykštukas" redaktorė. Viešnia mažiesiems sekė „Raudonosios kepurės pasaką", vyresniuosius sužavėjo programėle „Aš", o suaugusiųjų širdis poetė glostė posmais, dainomis, gitaros garsiais.

  Buožėnų filialo bibliotekininkė A. Zaveckytė

 • VARNIAI.ŠVENTŲ KALĖDŲ BELAUKIANT...

  Scenoje :literatūrinės – muzikinės programos atlikėjai

  Mistika apgaubtą gruodžio 13 dieną (penktadienis!) Telšių K.Praniauskaitės viešosios bibliotekos Varnių filialo darbuotojos varniškius pakvietė į literatūrinę – muzikinę popietę „Belaukiant Kalėdų".

  Į Kultūros ir jaunimo centro mažąją salę sugužėjusiems miestelėnams Telšių kultūros centro režisierė Giedrė Kavaliauskaitė – Butkė, bardas Romualdas Miškinis ir dainuojamosios poezijos atlikėja Dovilė Kudžiūtė padovanojo įspūdingą ir jausmingą programą artėjančių Šv.Kalėdų proga.

  Skaityti daugiau...

 • ŽEMAITIŠKA PAMOKA BŪSIMIEMS BARMENAMS

  Avangardinio stiliaus eglutės

  Adventinė rimtis ir dvi „avangardiškai" papuoštos Šv. Kalėdų eglutės (projekto autorės – pedagogės S.Virmauskienė ir D.Stuopelienė) maloniai nuteikė besirenkančius į Telšių RPMC biblioteką Varniuose, kur gruodžio 12 dieną vyko simbolinis baigiamasis renginys „Tarmių metai – 2013".

  Šį kartą lietuvių kalbos ir literatūros vyr.molytoja Laima Ereminienė savo auklėtinius į neeilinę pamoką pakvietė ne į kalbų kabinetą, o į šventiškai išpuoštą bibliotekos skaityklą, kurioje beveik visą akademinę valandą skambėjo žemaitiška tarme parašytų eilėraščių posmai, Varnių literatų būrelio „Lyra" pirmininko Stanislovo Genučio šmaikštūs pasakojimai apie varniškių literatų kūrybines peripetijas bei jo asmeninę kūrybinę kraitelę, apie paskutiniu metu „pagautą mūzą" kurti žemaitiškai.

  Skaityti daugiau...

 • Paroda „Mano angele..“

  Vaikų bibliotekoje nusileido angelai. Nešdami šventinį džiaugsmą, gerą nuotaiką, jie nutūpė ant sienų ir langų, savo spalvingumu puošdami biblioteką. Angelai mene, Angelai sapne, jūros, ežerų, gyvūnų ir gėlių Angelai, Angelai mūsų širdyse... Visi mes turime savo angelą. Gal būt jūsiškis laukia šitoje parodoje. Angelais vaikų literatūros skyrių papuošė Telšių Dailės mokyklos moksleiviai vadovaujami mokytojos Vaidos Šepikaitės. Angelai dangiškos būtybės, turinčios tiek dieviškų tiek žmogiškų bruožų. Jie tarsi tarpininkai tarp žemės ir dangaus, nešantys ramybę, saugantis mus, globėjiški. Parodos angelai įvairūs savo forma, paskirtimi. Ryškus koloritas, kuriame dominuoja žemės tonai. Vaikai savaip interpretuoja ir pačių angelų vaizdavimą, žaidžia angelų pavidalais - tapo valiūkiškus, spalvingus, kuria linksmą nerūpestingą nuotaiką.

  Daugelis mūsų esame girdėję sakant: „Šviesus kaip angelas“, „Jis angeliško grožio“, „Tas žmogus tikras angelas“, „Tu mano angelėli“. Taip sakoma apie labai mielus ir gerus žmones, tad parodos tema visiems maloni. Aplankyti parodėlę galima bus iki sausio 6 dienos, o norintys ekspoziciją galės papildyti savo paties nupieštu, nutapytu ar kitaip sukurtu angelu.

  Rūta Svickienė

 • Susitikimas su rašytoju Jeronimu Lauciumi

  Rainių kaimo bendruomenėje „Knygų Kalėdos" prasidėjo susitikimu su rašytoju Jeronimu

  Lauciumi. Svečias padovanojo Rainių filialui savo knygų vaikams ir suaugusiems .Kiekvienai knygai užrašydamas linkėjimą. Linkėjo rašytojas skaitytojui laimės, kūrybinės sėkmės, kūrybos, azarto.

  Rašytojas susirinkusius supažindino su savo kūryba.

  „Savo knygose stengiuosi skaitytojams sužadinti jų kūrybines galias, fantaziją, norą pažinti save ir nuolat besikeičiantį pasaulį. Jei nėra klausimo – nėra ir atsakymo."

  Autorius kartu su skaitytoju ir ieško atsakymų, kaip surasti ir panaudoti gyvenimo tikslų pasiekimui visas turimas savo vidines galias.

  Svečias susitikimą baigė žodžiais:

  „Viską, ką turi laimingiausieji, turi ir Tu rankas, kuriomis gali apkabinti mylimą. Tu turi akis ir gali matyti saulėtą gyvenimo pusę. Tu Gali išgirsti tik gero Tau linkinčių žmonių žodžius. Tu turi širdį kurios kiekvienas tvinksnis yra skirtas tik Tau. Tu turi sielą – dieviškumo ženklą, tu gali kurti, svajoti, mylėti. Tu turi viską, ką turi patys laimingiausieji..."

  Ėjom namo iš susitikimo susimąstę, nešini rašytojo knygomis.

 • Keturioliktoji suaugusiųjų švietimo savaitė

  2013 metais Lapkričio 18 – 24 d. Lietuvoje vyko keturioliktoji suaugusiųjų švietimo savaitė, kurią organizuoja Lietuvos suaugusiųjų švietimo asociacija (LSŠA). Šių metų tema – „Suartėjimai: nuo asmeninės savasties link Europos piliečio". Penktus metus prie savaitės renginių prisijungia ir Kaunatavos biblioteka.

  Šių metų savaitės renginiai buvo skirti savęs pažinimui ir supratimui, asmeninės savasties puoselėjimui, savo šaknų paieškai kultūroje, kalboje ir tarmėse, suvokimui, kad nuo mūsų priklauso asmeninė, bendruomenės, tautos.

  Šių metų pagrindiniai suaugusiųjų švietimo savaitės renginiai pradėjo žygį per Lietuvą lapkričio 15 d. vykusioje atidarymo konferencijoje Marijampolėje , kurią organizavo Marijampolės Meilės Lukšienės švietimo centras. Čia buvo aptartos pagrindinės suaugusiųjų švietimo idėjos, dalintasi asmeninės savasties ir pilietinio sąmoningumo ugdymo patirtimi, paskelbtas Metų andragogas ir apdovanoti geriausi suaugusiųjų žmonių sąmoningumo stiprinimą skatinantys projektai. Vienas iš apdovanojimų skirtas ir Kaunatavos bibliotekai už 2013 metų nuveiktą veiklą tarmių metams pažymėti.

  Jau tapo tradiciją, kad suaugusių švietimo savaitės metu, Kaunatavos biblioteka rengia užsiėmimus kasdien, sukviesdama komandą naujiems darbams. Savaitės metu vyksta akcijos, mokymai, diskusijos. Šiemet daug dėmesio skirta tarmių metais pradėtiems darbams apibendrinti - rinkti vietovardžiai ir užrašyti literatūrine kalba bei žemaitiškai. Taip pat išleistas bei pristatytas pirmasis laikraščio „Vuobols" numeris, kuriame visų metų nuveikti darbai, nuotraukos, pristatyti įžymus kaunataviškiai - knygnešys K. Domkus bei skulptorius St. Šarapovas. Sudarytas grafikas praktinių užsiėmimų, kurie vyks bendruomenės namuose kas savaitę. Pirmas užsiėmimas buvo savaitės mezgėjų diena, į kurią atvyko net mezgėjos iš Žagarės bei Stugių filialo (Joniškio r.). Moterys surengė mezginių parodą, dalijosi idėjomis, mokėsi patikusių raštų, kartu išsikepė tradicinį obuolių pyragą ir nusprendė, kad už poros mėnesių susirinks vėl parodyti kaip sekėsi megzti.

  Savaitę vykstantys darbai būna startas visų ateinančių metų veiklai su suaugusiais skaitytojas, tad tikimės kitais metais pristatysime vietovardžių albumą su nuotraukomis, bei antrą laikraščio numerį.

 • Literatūrinė-muzikinė popietė "ATVERSTOS KNYGOS PUSLAPIAI"

  2013 m. gruodžio 2 d.
  12 val. Spec. internetinėje mokykloje
  14 val. Vaikų globos namuose

  Literatūrinė-muzikinė popietė "ATVERSTOS KNYGOS PUSLAPIAI"

  Dalyvauja:

  Alma Karosaitė, vaikų poetė
  Gediminas Storpirštis, aktorius, dainuojamosios poezijos dainų autorius ir atlikėjas

  Esate laukiami

  Telšių rajono savivaldybės Karolinos Praniauskaitės viešoji biblioteka

  Lietuvos Rašytojų klubas

 • Diena su knyga

  Lapkričio mėn. 20d. Žarėnų bibliotekoje vyko popietė "Diena su knyga". Į biblioteką sugūžėjo vaikų darželio vaikai ir auklėtojos.

  Keletas vaikučių biblioteką aplankė tik pirmą kartą. Sužinojo, kad biblioteka - tai namai, kuriuose gyvena daug knygų ir gražių pasakų. Vaikai prasmingai praleido popietę knygų karalystėje. Susipažino su knygutėmis, kaip su jomis elgtis. Susidomėję vaikai apžiūrinėjo didžiausią ir mažiausią bibliotekoje esančią knygą.

  Vaikai "skaitė" knygas, kuriose nėra raidžių. Mažieji savaip greit sukuria istoriją ir ją pasakoja. Apžiūrėję knygutes , žaislus, pasivaišinę saldainiais ir palikę gerą nuotaiką , šurmulį, išvyko atgal į darželį pasidalyti įspūžiais.

  Vaikai neatsisveikino , pažadėjo sugrįžti pasiklausyti "pasakų fėjos" sekamų pasakų.

 • Šiaurės šalių bibliotekų savaitė 2013 finišavo

  Vaikų literatūros skyrius pakvietė mažuosius skaitytojus į Žemaitės teatro fojė, kur juos sutiko bibliotekininkės ir Telšių kultūros centro vaikų ir jaunimo saviraiškos studijos „Entuziastai“ nariai su vadove Giedre Kavaliauskaite-Butke. Savaitė prasidėjo šviesos ir žodžio švente – kūrinio skaitymu. Studijos „Entuziastai“ nariai skaitė Ingos Borg knygą „Žiema su Plupu“, kuri pasakoja apie nematomą žmogeliuką Plupą, gyvenantį šiaurėje stūksančiuose aukštuose kalnuose. Ištrauka pasakoja apie Hermelinos ir Lemelio nuotykius atėjus žiemai ir šiaurėje gyvenančius gyvūnus. Skaitymuose dalyvavo Vincento Borisevičiaus gimnazijos 1a klasės mokiniai su savo mokytoja Aiste Mileikiene. Pasiklausę pasakėlių visi vaišinosi kakava ir sausainiais.

  Visą savaitę bibliotekos lankytojai buvo kviečiami į parodas. Telšių dailės mokyklos ir darželio – lopšelio „Berželis“ vaikai , vadovaujami mokytojos V. Šepikaitės, diskutavo ką jiems reiškia žiema ir piešė tema: „Žiema ir aš".

  Skaityti daugiau...

 
Savanoris bibliotekoje