Telšių rajono savivaldybės Karolinos Praniauskaitės viešoji biblioteka
Skaitytojui

Jaunimo literatūrinių kūrinių konkursas

7kalva


 

Naujienų archyvas

Darbuotojo meniu

 • Vizitinė kortelė

  Bibliotekos kolektyvas 2011

  Tai – viešo naudojimo ir valstybės išlaikoma kultūros, švietimo ir informacijos įstaiga. Biblioteka įkurta 1921 m. 1996 m. bibliotekai buvo suteiktas Viešosios bibliotekos pavadinimas ir juridinio asmens teisės. 1997 m. bibliotekai buvo suteiktas pirmosios žemaičių poetės Karolinos Praniauskaitės vardas. 2011m. tarp Lietuvoje išrinktų geriausių naujoviškos bibliotekos vizijų akcijoje „Kuriame naujovišką biblioteką“ buvo apdovanota ir Telšių Karolinos Praniauskaitės viešoji biblioteka. Įteiktas prizas- elektroninių knygų skaityklė. 2011 m. Viešoji biblioteka, turinti 29 filialus, šventė 90-ies metų jubiliejų. 

  2012 m. viešųjų bibliotekų tinklą rajone sudaro K. Praniauskaitės viešoji (centrinė) biblioteka, 2 miesto ir 26 kaimo filialai. Juose saugoma 296360 dokumentų, prenumeruojama 132 pavadinimų periodiniai leidiniai, rajono skaitytojus aptarnauja 49 darbuotojai. Bibliotekose nuolat pristatomos įvairių rašytojų, poetų knygos, atidaromos ir tautodailininkų darbų parodos, įvairūs konkursai, skaitymo skatinimui skirti renginiai, bibliotekininkai aktyviai dalyvauja projektinėje veikloje.

  Mokymosi partnerystės tarptautinio projekto ,,Europos bibliotekos kaip besimokančių suaugusiųjų švietimo centrai"(2008- 2010 m) vykdymo laikotarpiu buvo paruoštos ir įvykdytos šešios mokymo programos besimokantiems suaugusiems asmenims, veikla apėmė bendradarbiavimą tarp penkių institucijų Švedijoje, Lenkijoje, Italijoje ir Lietuvoje.

  Dalyvaujant projekte ,,Bibliotekos pažangai“ (2008 – 2012m.) kompiuterizuotos 100 proc. visos Telšių rajono bibliotekos bei 2009 m. Ryškėnuose atidarytas viešosios bibliotekos kompiuterinio raštingumo mokymo centras. Čia mokosi Telšių apskrities bibliotekininkai, nevyriausybinių organizacijų atstovai, gyventojai. Interneto viešųjų prieigos taškų kaimo bibliotekose kūrimas ir bibliotekininkų paslaugos- konsultacijos interneto lankytojams manoma prisidėjo prie informacinės visuomenės plėtros.

  Ypač sėkmingai įvykdyti literatūrinio pobūdžio projektai - tai ,, Ežero pakrantėje - Poezijos pavasario šventės“, ,,Poezijos paukštė skrenda link“, kasmet vykstantis Jaunimo literatūrinių kūrinių konkursas „Septintoji kalva“ bei poezijos šventės pražydus Kaunatavos sodams - jau tradiciniais tapę renginiai. Prie bibliotekos veikia literatų klubas „Šatrija”.

 • BIBLIOGRAFŲ GRUPĖ

  Bibliografai komplektuoja žinynus, žodynus, enciklopedijas ir kitą informacinę literatūrą, skaitmenines knygas, kitus skaitmeninius dokumentus fizinėse laikmenose. 

  Bibkiotekoje kaupiamas vietos spaudinių, knygų bei kitų leidinių, turinčių informacijos apie Telšius, dedikuotų knygų bibliotekos skaitytojams, fondas. Kaupiamas teminis straipsnių popierinių kopijų ir elektroninių dokumentų kopijų archyvas apie Telšių rajoną ir jo žmones. Pildomas žymių rajono žmonių sąvadas. 

  Kviečiame rajono žmones,įstaigas ir organizacijas, leidžiančius įvairius leidinius, padovanoti bibliotekai nors po vieną tokio leidinio egzempliorių. Jie taps prieinami plačiam skaitytojų ratui.

  Kraštotyros fonde saugomi tokie kultūros paveldo objektai, kaip senos knygos (iki 1940 m.), rankraščiai, vizualinė medžiaga, kraštotyros darbai. Iš jų vertingiausi: originalios poetės K. Praniauskaitės lenkų kalba išleistos „Dainelės“ (1858) bei poemėlė „Žemaičių Kalvarijos atlaidai“ ( 1856); Vyskupo Jono Kaunecko padovanotos Telšiuose įvairiais savilaidos būdais leistos pogrindinės religinės knygos; Broniaus Valiušaičio knygų kolekcija (įsigytos tarpukario metais Telšiuose), pirmaisiais Atgimimo metais bibliotekininkės E. Videikienės darytos knygų kopijos iš VU Retų spaudinių skyriaus (apie 15 pavadinimų, tame tarpe rusiškomis raidėmis 1864 m. išleista „Abecele žemaitiškai- lietuviška“); tarpukariu Telšiuose leistos periodikos kai kurių numerių kopijos ir kita. Kraštotyros fonde saugomos Broniaus Valiušaičio, Igno Misiūno ir kitų dovanotos asmeninių knygų kolekcijos, senieji leidiniai su proveniencijomis. 

  Bibliografai nuo 2003 m. kuria straipsnių bibliografinius analizinius įrašus bibliotekos elektroniniam katalogui. Svarbesnių vietinėje spaudoje publikuotų straipsnių aprašai (kai kurie jų papildyti straipsnio elektronine versija) prieinami ir per Lietuvos nacionalinės bibliografijos duomenų banką ( http://www.libis.lt:8082/). Bibliotekos elektroniniame kataloge taip pat galima rasti straipsnių aprašus apie Telšių rajoną ir jo žmones iš respublikinės spaudos bei gaunamų knygų. 

  Konsultuojame skaitytojus literatūros paieškos klausimais tiek bibliotekos elektroniniame kataloge, tiek kitų bibliotekų kataloguose bei duomenų bazėse. Atsakome į skaitytojų užklausas, suteikiame slaptažodžius nuotolinei prieigai prie kai kurių prenumeruojamų duomenų bazių. 

   

   

 • Bibliotekos istorija

  Respublikinis bibliografų seminaras, 1981

  Telšių biblioteka buvo viena iš pirmųjų 6 valstybinių bibliotekų, pradėjusių veikti kaip Kauno Centralinio Valstybinio knygyno filialas.

  Pirmasis bibliotekos vedėjas buvo Mykolas Barkus (Bartkus). Dirbo nuo 1921 m. iki 1923 05 01 dienos, kai pradėjo dirbti puiki bibliotekininkė Emilija Nekrašaitė (1949 m. buvo atleista iš darbo). 1936 m. pradėta vadinti Telšių viešąja biblioteka. Nors ne kartą kraustėsi į kitas patalpas, visada buvo miesto centre-ant Insulos kalno. Knygų fondas augo iš lėto – nuo 1 tūkst. iki 10 tūkst. (1940 m.) vienetų.1945 m. Telšių rajoninė biblioteka perėjo Kultūros skyriaus (buvo Švietimo skyriaus) žinion. Nuo 1950 m. iki 1983 m. Bibliotekos direktorė buvo Adelė Matulevičienė. 1950 m. dirbo 3 darbuotojai. Nuo 1983 m.- Virginija Černiauskienė.

  1967 m. Biblioteka išrinkta geriausia respublikos rajonine biblioteka ir apdovanota vyriausybės.

  1977 m. Bibliotekoje vyko respublikinis metodistų seminaras.

  1981 m.- Respublikinis bibliografų seminaras.

  1974 m. Biblioteka persikelia į specialiai bibliotekai pritaikytas patalpas ir iki 2008 m. buvo įsikūrusi Kultūros centro antrajame aukšte. 1976 m. vyko bibliotekų centralizacija. Telšių centrinėje bibliotekoje įsteigti 5 skyriai.

  1982 m. Telšių centrinėje bibliotekoje buvo 93 tūkst. knygų, 133 pavadinimų periodikos, 3 tūkst. plokštelių. Tais metais skaitė 7200 skaitytojų. Iš 22 bibliotekininkų – 8 su aukštuoju išsilavinimu.

  Nuo Atgimimo metų iki šių dienų Biblioteka patyrė įvairių reorganizacijų bei ,,taupymo" programų. Keitėsi bibliotekos fondų struktūra, kito veiklos principai.

  1997 11 28 rajono savivaldybės sprendimu ir Telšių visuomenės pritarimu Bibliotekai suteiktas pirmosios lietuvių poetės Karolinos Praniauskaitės vardas.

  1997 m. įsigytas pirmasis kompiuteris.

  2000 m. įgyvendintas pirmasis projektas, laimėjęs finansavimą (ALF).

  2001 m. pabaigoje prasidėjo Bibliotekos kompiuterizavimas. Įsijungėme į Lietuvos integralios bibliotekų sistemos (LIBIS) Komplektavimo ( 2002 m. balandį pradėti išsiųsti į Suvestinį katalogą pirmieji bibliografiniai įrašai), 2003 sausio 1 d.- Analizinės bibliografijos, 2006 sausio 1d.- Skaitytojų aptarnavimo posistemius. 2002 08- pradeda veikti interneto skaitykla.

  2007 m. rugsėjo mėnesį prasidėjo bibliotekos renovacijos darbai. Biblioteka laikinai įsikūrė Telšių miesto seniūnijos pirmajame aukšte.

  Paruošė Julita Švėgždavičienė, Bibliografinio aptarnavimo skyriaus vedėja, 2006, papildė 2012.

 • INFORMACINIŲ IŠTEKLIŲ FORMAVIMO SKYRIUS

  Skyriaus veikla

  Komplektuojamos knygos, garso, vaizdo, kompiuteriniai ir kiti dokumentai visiems Telšių Karolinos Praniauskaitės viešosios bibliotekos skyriams ir filialams. Universalaus profilio dokumentai, atsižvelgiant į gyventojų reikmes, užsakomi pagal Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos Bibliografijos ir knygotyros centro leidžiamą ,,Ekspresinformaciją", bei bendradarbiaujant tiesiogiai su leidyklomis.
  Lietuvos Respublikos Kultūros ministerija kasmet iš valstybės biudžeto numatyta tvarka skiria lėšų fondų komplektavimui. Šios lėšos yra panaudojamos knygų ir kitų dokumentų pirkimui iš pagrindinių bibliotekos tiekėjų.
  Nemažą įsigytų leidinių dalį sudaro sudaro dovanotos arba kaip parama gautos knygos.
  Užsakomi periodiniai leidiniai visiems Telšių Karolinos Praniauskaitės viešosios bibliotekos skyriams ir padaliniams. Periodinių leidinių įsigijimui pinigus skiria rajono savivaldybė.
  Apskaitomi, sisteminami ir tvarkomi gaunami dokumentai, jie paskirstomi viešosios bibliotekos skyriams ir filialams.
  Organizuojama bibliotekos katalogų sistema, nuo 2002 m. kuriamas Telšių Karolinos Praniauskaitės viešosios bibliotekos kompiuterinis katalogas , šio katalogo bibliografiniai įrašai pateikiami LIBIS suvestiniam katalogui .

 • K. Praniauskaitės atminimui

  Karolina PRANIAUSKAITĖ (1828–1859)

  1828 I 18 Padurbinyje netoli Telšių, †1859 V 26 Utenoje; poetė, pirmoji moteris, įėjusi į lietuvių literatūros istoriją.

  Mokslinosi namuose, mokytojavo. Neilgą gyvenimą pakirto džiova. Susipažinusi su Antanu Baranausku, įžvelgė jo talentą, padėjo jam įstoti į Varnių kunigų seminariją.
  Išvertė J.I. Kraszewskio „Vytuolio raudos“ ištrauką – pasaką apie Eglę žalčių karalienę „Žalčio motė“ (išsp. Lauryno Ivinskio „Kalendoriuje“, 1859). Išleido eiliuotą pasakojimą apie Žemaičių Kalvarijos atlaidus „Festyna Wielkiej Kalwaryi na Żmudzi“ (Didžiosios Kalvarijos Žemaičiuose šventė, 1856), eilėraščių rink. „Piosneczki“ (Dainelės, 1858), poetinis dialogas su Baranausku išsp. Vilniaus literatūriniame žurnale „Teka wileńska“ (1857, 2). Garsėjo improvizacijomis, apie ją, kaip Žemaitijos fenomeną – savamokslę eiliuotoją, rašė ano meto lenkų spauda.
  (Regina Mikšytė)

  Pirmoji lietuvių poetė Karolina Praniauskaitė (1828–1859) buvo susijusi su lenkuojančia bajoriška aplinka. Ji buvo neturtingų bajorų duktė, kilusi iš tuo metu kultūriniu požiūriu aktyvios Žemaitijos. Ir ją, kaip ir kitus žemaičius, veikė vyskupo M. Valančiaus lietuvybę puoselėjančių darbų dvasia, Varnių (nedidelio Žemaitijos miestelio) – kaitriausio tuomet lietuvių tautinės kultūros židinio – dvasia. Taigi K. Praniauskaitė jautė kylančios, atgyjančios lietuvių dvasios įtaką. Savo ruožtu K. Praniauskaitė padarė didelę įtaką poetui A. Baranauskui, ne tik sužadindama jo meilės jausmus ir poetines galias, bet ir kreipdama jauno poeto dėmesį į svarbiausią dalyką – tautiškumą. K. Praniauskaitės literatūrinius interesus labiausiai formavo romantinė lenkų literatūra, susijusi su Lietuva, Vilniumi: A. Mickevičius, J. Kraševskis, V. Sirokomlė. Merginą žavėjo šių poetų kūriniuose poetizuojama Lietuva, jos mitologija, tautosaka. K. Praniauskaitė nejautė kalbos problemos – ji ir pati, laikydama save lietuvių poete, rašė lenkų kalba, kuria kalbėjo iš mažens. Taigi K. Praniauskaitė neabejodama vadino lenkų romantikus Lietuvos dainiais.

  K. Praniauskaitės vieta lietuvių poezijos istorijoje būtų buvusi problemiška, jei ji nebūtų į lietuvių kalbą puikiai išvertusi dalies J. Kraševskio poemos „Vitolio rauda“. Tai pirmas šio žymaus lenkų romantiko, daugiausia gyvenusio Vilniuje ir savo kūryboje panaudojusio nemažai lietuvių folkloro bei mitologijos motyvų, vertimas į lietuvių kalbą. K. Praniauskaitės eilėraščiuose jaučiame trapų moteriškumą, subtilią dvasios melancholiją, ilgesį, kurie XX a. pradžioje tarsi atsilieps Šatrijos Raganos kūryboje. Nuo K. Praniauskaitės lietuvių literatūroje pradeda formuotis moteriškumo kontūrai.
  (Pagal Viktoriją Daujotytę)

 • Teisės aktai

  LIETUVOS RESPUBLIKOS BIBLIOTEKŲ ĮSTATYMAS


   DĖL LIETUVOS BIBLIOTEKŲ TARYBOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO


  DĖL VALSTYBĖS AR SAVIVALDYBIŲ ĮSTEIGTŲ BIBLIOTEKŲ TEIKIAMŲ MOKAMŲ PASLAUGŲ SĄRAŠO PATVIRTINIMO


  DĖL BENDROSIOS BIBLIOTEKOS APSKAITOS KNYGOS IR BIBLIOTEKOS DIENORAŠČIO FORMŲ PATVIRTINIMO


  BIBLIOTEKŲ ĮSTATYMO PAKEITIMO ĮSTATYMAS


  DĖL AUTORINIO ATLYGINIMO UŽ KNYGŲ IR KITŲ LEIDINIŲ PANAUDĄ BIBLIOTEKOSE MOKĖJIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO


  DĖL PAVYZDINIŲ NAUDOJIMOSI BIBLIOTEKA TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO


  NUTARIMAS DĖL LIETUVOS KULTŪROS PAVELDO SKAITMENINIMO, SKAITMENINIO TURINIO SAUGOJIMO IR PRIEIGOS STRATEGIJOS PATVIRTINIMO


  NUTARIMAS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2002 M. VASARIO 6 D. NUTARIMO NR. 182 „DĖL AUTORINIO ATLYGINIMO UŽ KNYGŲ IR KITŲ LEIDINIŲ PANAUDĄ BIBLIOTEKOSE MOKĖJIMO TVARKOS PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO


  DĖL BIBLIOTEKŲ RENOVACIJOS IR MODERNIZAVIMO 2003–2013 METŲ PROGRAMOS PATVIRTINIMO


  DĖL LIETUVOS BIBLIOTEKŲ FONDO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO


  LIETUVOS INTEGRALIOS BIBLIOTEKŲ INFORMACIJOS SISTEMOS DUOMENŲ SAUGOS NUOSTATAI


  LIETUVOS INTEGRALIOS BIBLIOTEKŲ INFORMACIJOS SISTEMOS NUOSTATAI


  TELŠIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS KAROLINOS PRANIAUSKAITĖS VIEŠOSIOS BIBLIOTEKOS KOLEKTYVINĖ SUTARTIS


  TELŠIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS KAROLINOS PRANIAUSKAITĖS VIEŠOSIOS BIBLIOTEKOS DARBO SUTARTIES NUTRAUKIMO DARBDAVIO INICIATYVA BE DARBUOTOJO KALTĖS ATLEIDŽIAMŲ DARBUOTOJŲ ATRANKOS KRITERIJAI


  2022 METŲ LIETUVOS NACIONALINĖ KOLEKTYVINĖ SUTARTIS

  2022 METŲ LIETUVOS NACIONALINĖ KOLEKTYVINĖS SUTARTIES PAKEITIMAS


  DĖL TELŠIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS KAROLINOS PRANIAUSKAITĖS VIEŠOSIOS BIBLIOTEKOS PAREIGYBIŲ APRAŠYMO PATVIRTINIMO


  DĖL PAREIGYBIŲ SĄRAŠO PATVIRTINIMO 2021m gruodžio mėn 1d.


  DĖL PAREIGYBIŲ, PRIEŠ SKIRIANT Į KURIAS PATEIKIAMAS RAŠYTINIS PRAŠYMAS LIETUVOS RESPUBLIKOS SPECIALIŲJŲ TYRIMŲ TARNYBAI PATEIKTI INFORMACIJĄ APIE SKIRIAMĄ ASMENĮ, SĄRAŠO PATVIRTINIMO


  INVENTORIZACIJOS TVARKOS APRAŠAS


  LIETUVOS BIBLIOTEKININKŲ ETIKOS KODEKSAS 

 • Biudžeto suvestinė

  Telšių rajono savivaldybės Karolinos Praniauskaitės viešosios bibliotekos 2022 metų IV ketvirčio Finansinių ir biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai:

  pdftvb_biudzeto_ataskaita_2022-4.pdf- BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITA PAGAL 2022 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS


  Telšių rajono savivaldybės Karolinos Praniauskaitės viešosios bibliotekos 2022 metų III ketvirčio Finansinių ir biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai:

  pdftvb_biudzeto_ataskaita_2022-3.pdf - BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITA PAGAL 2022 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS

  Telšių rajono savivaldybės Karolinos Praniauskaitės viešosios bibliotekos 2022 metų III ketvirčio Finansinių ir biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai:

  pdftvb_finansine_ataskaita_2022-3.pdf- FINANSINĖ ATASKAITA PAGAL 2022 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS


  Telšių rajono savivaldybės Karolinos Praniauskaitės viešosios bibliotekos 2022 metų II ketvirčio Finansinių ir biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai:

  pdftvb_biudzeto_ataskaita_2022-2.pdf - BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITA PAGAL 2022 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS

  Telšių rajono savivaldybės Karolinos Praniauskaitės viešosios bibliotekos 2022 metų II ketvirčio Finansinių ir biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai:

  pdftvb_finansine_ataskaita_2022-2.pdf - FINANSINĖ ATASKAITA PAGAL 2022 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS


  Telšių rajono savivaldybės Karolinos Praniauskaitės viešosios bibliotekos 2022 metų I ketvirčio Finansinių ir biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai:

  pdftvb_biudzeto_ataskaita_2022-1.pdf - BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITA PAGAL 2022 M. KOVO 31 D. DUOMENIS

  Telšių rajono savivaldybės Karolinos Praniauskaitės viešosios bibliotekos 2022 metų I ketvirčio Finansinių ir biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai:

  pdftvb_finansine_ataskaita_2022-1.pdf - FINANSINĖ ATASKAITA PAGAL 2022 M. KOVO 31 D. DUOMENIS


  Telšių rajono savivaldybės Karolinos Praniauskaitės viešosios bibliotekos 2021 metų IV ketvirčio Finansinių ir biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai:

  pdftvb_finansine_ataskaita_2021-4.pdf - FINANSINĖ ATASKAITA PAGAL 2021 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS


  Telšių rajono savivaldybės Karolinos Praniauskaitės viešosios bibliotekos 2021 metų II ketvirčio Finansinių ir biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai:

  pdftvb_finansine_ataskaita_2021-3.pdf - FINANSINĖ ATASKAITA PAGAL 2021 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS


  Telšių rajono savivaldybės Karolinos Praniauskaitės viešosios bibliotekos 2021 metų II ketvirčio Finansinių ir biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai:

  pdftvb_biudzeto_ataskaita_2021-2.pdf - BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITA PAGAL 2021 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS

  pdftvb_finansine_ataskaita_2021-2.pdf - FINANSINĖ ATASKAITA PAGAL 2021 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS


  Telšių rajono savivaldybės Karolinos Praniauskaitės viešosios bibliotekos 2021 metų I ketvirčio Finansinių ir biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai:

  pdftvb_biudzeto_ataskaita_2021-1.pdf - BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITA PAGAL 2021 M. KOVO 31 D. DUOMENIS

  pdftvb_finansine_ataskaita_2021-1.pdf - FINANSINĖ ATASKAITA PAGAL 2021 M. KOVO 31 D. DUOMENIS


  Telšių rajono savivaldybės Karolinos Praniauskaitės viešosios bibliotekos 2020 metų IV ketvirčio Finansinių ir biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai:

  pdftvb_biudzeto_ataskaita_2020-4.pdf - BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITA PAGAL 2020 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

  pdftvb_finansine_ataskaita_2020-4.pdf - FINANSINĖ ATASKAITA PAGAL 2020 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS


  Telšių rajono savivaldybės Karolinos Praniauskaitės viešosios bibliotekos 2020 metų III ketvirčio Finansinių ir biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai:

  pdftvb_biudzeto_ataskaita_2020-3.pdf - BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITA PAGAL 2020 M.  RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS

  pdftvb_finansine_ataskaita_2020-3.pdf - FINANSINĖ ATASKAITA PAGAL 2020 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS


  Telšių rajono savivaldybės Karolinos Praniauskaitės viešosios bibliotekos 2020 metų II ketvirčio Finansinių ir biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai:

  pdftvb_biudzeto_ataskaita_2020-2.pdf - BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITA PAGAL 2020 M.  BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS

  pdftvb_finansine_ataskaita_2020-1.pdf- FINANSINĖ ATASKAITA PAGAL 2020 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS  Telšių rajono savivaldybės Karolinos Praniauskaitės viešosios bibliotekos 2020 metų I ketvirčio Finansinių ir biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai:

  pdftvb_biudzeto_ataskaita_2020-1.pdf - BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITA PAGAL 2020 M. KOVO 31 D. DUOMENIS

  pdftvb_finansine_ataskaita_2020-1.pdf - FINANSINĖ ATASKAITA PAGAL 2020 M. KOVO 31 D. DUOMENIS


  Telšių rajono savivaldybės Karolinos Praniauskaitės viešosios bibliotekos 2019 metų III ketvirčio Finansinių ir biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai:

  pdftvb_biudzeto_ataskaita_2019-3.pdf - BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITA PAGAL 2019 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS

  pdftvb_finansine_ataskaita_2019-3.pdf - FINANSINĖ ATASKAITA PAGAL 2019 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS  Telšių rajono savivaldybės Karolinos Praniauskaitės viešosios bibliotekos 2019 metų II ketvirčio Finansinių ir biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai:

  pdftvb_biudzeto_ataskaita_2019-2.pdf - BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITA PAGAL 2019 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS

  pdftvb_finansine_ataskaita_2019-2.pdf - FINANSINĖ ATASKAITA PAGAL 2019 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS


  Telšių rajono savivaldybės Karolinos Praniauskaitės viešosios bibliotekos 2019 metų I ketvirčio Finansinių ir biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai:

  pdftvb_biudzeto_ataskaita_2019-1.pdf - BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITA PAGAL 2019 M. KOVO 31 D. DUOMENIS

  pdftvb_finansine_ataskaita_2019-1.pdf - FINANSINĖ ATASKAITA PAGAL 2019 M. KOVO 31 D. DUOMENIS


  Telšių rajono savivaldybės Karolinos Praniauskaitės viešosios bibliotekos 2018 metų IV ketvirčio Finansinių ir biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai:

  pdftvb_biudzeto_ataskaita_2018-4.pdf - BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITA PAGAL 2018 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

  pdftvb_finansine_ataskaita_2018-4.pdf - FINANSINĖ ATASKAITA PAGAL 2018 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS


  Telšių rajono savivaldybės Karolinos Praniauskaitės viešosios bibliotekos 2018 metų III ketvirčio Finansinių ir biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai:

  pdftvb_biudzeto_ataskaita_2018-3.pdf - BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITA PAGAL 2018 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS

  pdftvb_finansine_ataskaita_2018-3.pdf - FINANSINĖ ATASKAITA PAGAL 2018 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS


  Telšių rajono savivaldybės Karolinos Praniauskaitės viešosios bibliotekos 2018 metų II ketvirčio Finansinių ir biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai:

  pdftvb_biudzeto_ataskaita_2018-2.pdf - BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITA PAGAL 2018 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS

  pdftvb_finansine_ataskaita_2018-2.pdf - FINANSINĖ ATASKAITA PAGAL 2018 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS


  Telšių rajono savivaldybės Karolinos Praniauskaitės viešosios bibliotekos 2018 metų I ketvirčio Finansinių ir biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai:

  pdftvb_biudzeto_ataskaita_2018-1.pdf - BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITA PAGAL 2018 M. KOVO 31 D. DUOMENIS

  pdftvb_finansine_ataskaita_2018-1.pdf - FINANSINĖ ATASKAITA PAGAL 2018 M. KOVO 31 D. DUOMENIS


  Telšių rajono savivaldybės Karolinos Praniauskaitės viešosios bibliotekos 2017 metų IV ketvirčio Finansinių ir biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai:

  pdftvb_biudzeto_ataskaita_2017-4.pdf - BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITA PAGAL 2017 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

  pdftvb_finansine_ataskaita_2017-4.pdf - FINANSINĖ ATASKAITA PAGAL 2017 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS


  Telšių rajono savivaldybės Karolinos Praniauskaitės viešosios bibliotekos 2017 metų III ketvirčio Finansinių ir biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai:

  pdftvb_biudzeto_ataskaita_2017-3.pdf - BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITA PAGAL 2017 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS

  pdftvb_finansine_ataskaita_2017-3.pdf - FINANSINĖ ATASKAITA PAGAL 2017 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS


  Telšių rajono savivaldybės Karolinos Praniauskaitės viešosios bibliotekos 2017 metų II ketvirčio Finansinių ir biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai:

  pdftvb_biudzeto_ataskaita_2017-2.pdf - BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITA PAGAL 2017 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS

  pdftvb_finansine_ataskaita_2017-2.pdf - FINANSINĖ ATASKAITA PAGAL 2017 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS


  Telšių rajono savivaldybės Karolinos Praniauskaitės viešosios bibliotekos 2017 metų I ketvirčio Finansinių ir biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai:

  pdftvb_biudzeto_ataskaita_2017-1.pdf - BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITA PAGAL 2017 M. KOVO 31 D. DUOMENIS

  pdftvb_finansine_ataskaita_2017-1.pdf - FINANSINĖ ATASKAITA PAGAL 2017 M. KOVO 31 D. DUOMENIS


  Telšių rajono savivaldybės Karolinos Praniauskaitės viešosios bibliotekos 2016 metų IV ketvirčio Finansinių ir biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai:

  pdftvb_biudzeto_ataskaita_2016-4.pdf - BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITA PAGAL 2016 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

  pdftvb_finansine_ataskaita_2016-4.pdf - FINANSINĖ ATASKAITA PAGAL 2016 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS


  Telšių rajono savivaldybės Karolinos Praniauskaitės viešosios bibliotekos 2016 metų III ketvirčio Finansinių ir biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai:

  pdftvb_biudzeto_ataskaita_2016-3.pdf - BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITA PAGAL 2016 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS

  pdftvb_finansine_ataskaita_2016-3.pdf - FINANSINĖ ATASKAITA PAGAL 2016 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS


  Telšių rajono savivaldybės Karolinos Praniauskaitės viešosios bibliotekos 2016 metų II ketvirčio Finansinių ir biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai:

  pdftvb_biudzeto_ataskaita_2016-2.pdf - BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITA PAGAL 2016 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS

  pdftvb_finansine_ataskaita_2016-2.pdf - FINANSINĖ ATASKAITA PAGAL 2016 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS


  Telšių rajono savivaldybės Karolinos Praniauskaitės viešosios bibliotekos 2016 metų I ketvirčio Finansinių ir biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai:

  pdftvb_biudzeto_ataskaita_2016-1.pdf - BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITA PAGAL 2016 M. KOVO 31 D. DUOMENIS

  pdftvb_finansine_ataskaita_2016-1.pdf - FINANSINĖ ATASKAITA PAGAL 2016 M. KOVO 31 D. DUOMENIS


  Telšių rajono savivaldybės Karolinos Praniauskaitės viešosios bibliotekos 2015 metų IV ketvirčio Finansinių ir biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai:

  pdftvb_biudzeto_ataskaita_2015-4.pdf - BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITA PAGAL 2015 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

  pdftvb_finansine_ataskaita_2015-4.pdf - FINANSINĖ ATASKAITA PAGAL 2015 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS


  Telšių rajono savivaldybės Karolinos Praniauskaitės viešosios bibliotekos 2015 metų II ketvirčio Finansinių ir biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai:

  pdftvb_biudzeto_ataskaita_2015-2.pdf2.57 MB - BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITA PAGAL 2015 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS

  pdftvb_finansine_ataskaita_2015-2.pdf1.13 MB - FINANSINĖ ATASKAITA PAGAL 2015 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS


  Telšių rajono savivaldybės Karolinos Praniauskaitės viešosios bibliotekos 2015 metų I ketvirčio Finansinių ir biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai:

  pdftvb_biudzeto_ataskaita_2015-1.pdf2.3 MB - BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITA PAGAL 2015 M. KOVO 30 D. DUOMENIS


  Telšių rajono savivaldybės Karolinos Praniauskaitės viešosios bibliotekos 2014 metų IV ketvirčio Finansinių ir biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai:

  pdftvb_biudzeto_ataskaita_2014-4.pdf2.98 MB - BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITA PAGAL 2014 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

  pdftvb_finansine_ataskaita_2014-4.pdf2.89 MB - FINANSINĖ ATASKAITA PAGAL 2014 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS


  Telšių rajono savivaldybės Karolinos Praniauskaitės viešosios bibliotekos 2014 metų III ketvirčio Finansinių ir biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai:

  pdftvb_biudzeto_ataskaita_2014-3.pdf2.2 MB - BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITA PAGAL 2014 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS

  pdftvb_finansine_ataskaita_2014-3.pdf1.34 MB - FINANSINĖ ATASKAITA PAGAL 2014 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS


  Telšių rajono savivaldybės Karolinos Praniauskaitės viešosios bibliotekos 2014 metų II ketvirčio Finansinių ir biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai:

    pdftvb_biudzeto_ataskaita_2014-2.pdf2.23 MB - BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITA PAGAL 2014 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS

  pdftvb_finansine_ataskaita_2014-2.pdf1.84 MB - FINANSINĖ ATASKAITA PAGAL 2014 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS


  Telšių rajono savivaldybės Karolinos Praniauskaitės viešosios bibliotekos 2013 metų IV ketvirčio Finansinių ir biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai:

    pdftvb_biudzeto_ataskaita_2013-4.pdf3.08 MB - BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITA PAGAL 2013 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

  pdftvb_finansine_ataskaita_2013-4.pdf5.88 MB - FINANSINĖ ATASKAITA PAGAL 2013 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS


   

  Telšių rajono savivaldybės Karolinos Praniauskaitės viešosios bibliotekos 2013 metų III ketvirčio Finansinių ir biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai:

  pdftvb_biudzeto_ataskaita_2013-3.pdf2.42 MB - BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITA PAGAL 2013 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS

  pdftvb_finansine_ataskaita_2013-3.pdf1.24 MB - FINANSINĖ ATASKAITA PAGAL 2013 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS


  Telšių rajono savivaldybės Karolinos Praniauskaitės viešosios bibliotekos 2013 metų II ketvirčio Finansinių ir biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai:

  pdffinansine_2013_2k.pdf3.57 MB- FINANSINIŲ IR BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITA PAGAL 2013 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS


  Telšių rajono savivaldybės Karolinos Praniauskaitės viešosios bibliotekos 2013 metų I ketvirčio veiklos ataskaitos:

  pdffinansine_2013_1k.pdf2.76 MB - FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA PAGAL 2013 M. KOVO 31 D. DUOMENIS


  Telšių rajono savivaldybės Karolinos Praniauskaitės viešosios bibliotekos 2012 metų veiklos ataskaitos:

    pdffinansine_bukle_2012.pdf2.8 MB - FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA PAGAL 2012 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

  Telšių rajono savivaldybės Karolinos Praniauskaitės viešosios bibliotekos biudžeto suvestinė 2012 metams.

  pdfbiudzeto_suvestine_2012.pdf256 KB


  Telšių rajono savivaldybės Karolinos Praniauskaitės viešosios bibliotekos biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaitos:

  pdfbiudzeto_vykdymas_2011-04.pdf1.22 MB - Biudžeto vykdymo ataskaita 2011 m. IV ketvirtis

  pdfbiudzeto_vykdymas_2012-01.pdf1.13 MB - Biudžeto vykdymo ataskaita 2012 m. I ketvirtis


  Telšių rajono savivaldybės Karolinos Praniauskaitės viešosios bibliotekos 2012 metų I ketvirčio veiklos ataskaitos:

    pdfTVB_2012-1_Fin_bukle.pdf43.6 KB - FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA PAGAL 2012 M. KOVO 31 D. DUOMENIS

    pdfTVB_2012-1_Veiklos_rezultatai.pdf39.04 KB - VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA PAGAL 2012 M. KOVO 31 D. DUOMENIS

    pdfTVB_2012-1_VSAFAS_4pr.pdf36.89 KB - FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINĮ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

 • Darbo užmokestis

  VIDUTINIO MĖNESINIO BRUTO DARBO UŽMOKESČIO ATASKAITA

  Informacija apie darbuotojų atlyginimus pateikiama vadovaujantis Teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybės institucijų ir įstaigų įstatymu ir Vyriausybės nutarimu patvirtintu bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms aprašu .

  Pateikiami duomenys apie darbuotojų vidutinį darbo užmokestį eurais neatskaičius mokesčių. Telšių rajono savivaldybės Karolinos Praniauskaitės viešosios bibliotekos darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, praėjusių metų vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis ir einamųjų metų praėjusio ketvirčio vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis.  pdfVidutinis darbo užmokestis


  Darbuotojo, kuris vienintelis įstaigoje eina atitinkamas pareigas, vidutinis mėnesinis darbo užmokestis skelbiamas tik gavus jo sutikimą (Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009m. gruodžio 16d. nutarimo Nr. 1721 „Dėl bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainės aprašo patvirtinimo“ 18p . )

 • Veiklos rodikliai

  VIEŠOSIOS BIBLIOTEKOS IR JOS FILIALŲ PAGRINDINIAI VEIKLOS RODIKLIAI

  (2022 m. pradžiai)

  • Nuolatinių skaitytojų - 8149

  • Bibliotekos lankytojų - 95574

  • Interneto lankytojų -10850

  • Virtualių lankytojų - 38467

  • Per metus išduota - 129945 ( fiz. vnt.)

  • Periodinių leidinių - 82 pavadinimai

  • Per metus gauta spaudinių - 11601 fiz. vnt. (1909 pav.)

  • Nurašyta spaudinių - 20153 fiz. vnt. (1305 pav.)

  • Spaudinių fondas - 235782 fiz. vnt. (58172 pav.)

  • Kompiuterizuotų darbo vietų bibliotekų lankytojams - 142  VIEŠOSIOS BIBLIOTEKOS IR JOS FILIALŲ PAGRINDINIAI VEIKLOS RODIKLIAI

  (2021 m. pradžiai)

  • Bibliografinių įrašų skaičius elektroniniame kataloge- 108246

  • Kompiuterizuotų darbo vietų bibliotekų lankytojams- 135

  • Nuolatinių skaitytojų – 8005

  • Lankytojų – 99082

  • Interneto lankytojų- 16997

  • Virtualių lankytojų- 48814

  • Per metus išduota – 152694 ( fiz. vnt.)

  • Periodinių leidinių – 84 pav.

  • Per metus gauta- 16212 fiz. vnt. (1747 pav.)

  • Nurašyta – 24892 fiz. vnt. (1794 pav.)

  • Spaudinių fondas- 244334 fiz. vnt. (57568 pav.)

 • Veiklos ataskaita

   Telšių rajono savivaldybės Karolinos Praniauskaitės viešosios bibliotekos 2021 metų ataskaita - Kultūra:

  pdfTelsiuRVB_ataskaita_2021.pdf


  Telšių rajono savivaldybės Karolinos Praniauskaitės viešosios bibliotekos 2020 metų ataskaita - Kultūra:

    pdfTelsiuRVB_ataskaita_2020.pdf


  Telšių rajono savivaldybės Karolinos Praniauskaitės viešosios bibliotekos 2019 metų ataskaita - Kultūra:

   pdfTelsiuRVB_ataskaita_2019.pdf


  Telšių rajono savivaldybės Karolinos Praniauskaitės viešosios bibliotekos 2018 metų ataskaita - Kultūra:

   pdfTelsiuRVB_ataskaita_2018.pdf


  Telšių rajono savivaldybės Karolinos Praniauskaitės viešosios bibliotekos 2017 metų ataskaita - Kultūra:

   pdfTelsiuRVB_ataskaita_2017.pdf


  Telšių rajono savivaldybės Karolinos Praniauskaitės viešosios bibliotekos 2016 metų ataskaita - Kultūra:

   pdfTelsiuRVB_ataskaita_2016.pdf


  Telšių rajono savivaldybės Karolinos Praniauskaitės viešosios bibliotekos 2015 metų ataskaita - Kultūra:

   pdfTelsiuRVB_ataskaita_2015.pdf


  Telšių rajono savivaldybės Karolinos Praniauskaitės viešosios bibliotekos 2014 metų ataskaita - Kultūra:

    pdfTelsiuRVB_ataskaita_2014.pdf


  Telšių rajono savivaldybės Karolinos Praniauskaitės viešosios bibliotekos 2013 metų ataskaita - Kultūra:

    pdfTelsiuRVB_ataskaita_2013.pdf   

   

   

   

   

 • Planavimo dokumentai


  Strateginis planas 2017-2021 metams


 • Viešieji pirkimai

  Telšių rajono savivaldybės Karolinos Praniauskaitės viešosios bibliotekos supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklės.

  pdfViešųjų pirkimų organizavimo ir vidaus kontrolės tvarkos aprašas

 • Darbo tvarkos taisyklės

  Darbo tvarkos taisyklės


  Vaizdo stebėjimo ir vaizdo duomenų tvarkymo aprašas


 • Nuostatai

   

  Bibliotekos nuostatų elektroninė versija: nuostatai.pdf

   

 • Veiklos sritys

  Bibliotekos veiklos sritys (pagal Ekonominės veiklos rūšių klasifikatorių. 2 redakcija (EVRK 2 red.)

  91.01 Bibliotekų ir archyvų veikla

  Bibliotekos veiklos rūšys:

  58.11 Knygų leidyba

  58.12 Žinynų, katalogų ir adresų sąrašų leidyba

  58.14 Žurnalų ir periodinių leidinių leidyba

  58.19 Kita leidyba

  59.14 Kino filmų rodymas

  63.12 Interneto vartų paslaugų veikla

  63.9 Kita informacinių paslaugų veikla

  63.99 Kita, niekur kitur nepriskirta, informacinių paslaugų veikla

  68.20 Nuosavo arba nuomojamo nekilnojamojo turto nuoma ir eksploatavimas

  70.21 Viešųjų ryšių ir komunikacijos veikla

  72.20 Socialinių ir humanitarinių mokslų moksliniai tyrimai ir taikomoji veikla

  73.20 Rinkos tyrimas ir viešosios nuomonės apklausa

  77.33 Įstaigos mašinų ir įrangos, įskaitant kompiuterius, nuoma ir išperkamoji nuoma

  85.59 Kitas, niekur kitur nepriskirtas, švietimas

  93.29 Kita pramogų ir poilsio organizavimo veikla

  94.12 Profesinių narystės organizacijų veikla

 
Savanoris bibliotekoje