Telšių rajono savivaldybės Karolinos Praniauskaitės viešoji biblioteka
Skaitytojui

Jaunimo literatūrinių kūrinių konkursas

7kalva


 

Media

Naujienų archyvas

Darbuotojo meniu

Į Pradžią » ... » 2013 » Li­te­ra­tū­ri­nių kū­ri­nių kon­kur­so „Sep­tin­to­ji kal­va“ lai­mė­to­jų pa­ger­bi­mas

Li­te­ra­tū­ri­nių kū­ri­nių kon­kur­so „Sep­tin­to­ji kal­va“ lai­mė­to­jų pa­ger­bi­mas

Li­te­ra­tū­ri­nių kū­ri­nių kon­kur­so „Sep­tin­to­ji kal­va“ lai­mė­to­jų pa­ger­bi­mas

Gruo­džio 13 d. ka­vi­nė­je „Sinch­ro­nas" įvy­ko 10-ojo jau­ni­mo li­te­ra­tū­ri­nių kū­ri­nių kon­kur­so „Sep­tin­to­ji kal­va" bai­gia­ma­sis šven­ti­nis ren­gi­nys. Įteik­tos li­te­ra­tū­ri­nės pre­mi­jos, su­lauk­ta Že­mai­tės dra­mos teat­ro jau­nų­jų ak­to­rių teat­ra­li­zuo­to pa­si­ro­dy­mo bei mu­zi­ką mėgs­tan­čio jau­ni­mo kon­cer­to.

Šie­met kon­kur­sui dar­bus pri­sta­tė per 20 ra­šan­čių poe­zi­ją, pro­zą ir dra­mas da­ly­vių iš Ma­žei­kių, Plun­gės ir Tel­šių r. Nu­ga­lė­to­jų pa­ger­bi­mo ren­gi­nį ve­dė Že­mai­ti­jos ko­le­gi­jos Tel­šių fa­kul­te­to 3 kur­so stu­den­tas Ge­di­mi­nas Kęs­te­nis (or­ga­ni­za­ci­nė­je veik­lo­je pa­dė­jo Da­rius Vil­kas bei Gin­tau­tė Sau­dar­gai­tė). Po sva­jin­go smui­ko ir trimito mu­zi­kos šo­kio teat­ri­nę mi­nia­tiū­rą pri­sta­tė Tel­šių vai­kų ir jau­ni­mo stu­di­jos „Sa­vi" ak­to­riai (vad. L. Po­ce­vi­čie­nė). Dai­no­mis ir mu­zi­kos skam­be­siu džiu­gi­no Že­mai­ti­jos ko­le­gi­jos Tel­šių fa­kul­te­to stu­den­tai Ka­ro­lis Čer­niaus­kas ir Ig­nas Lu­ko­šius bei Ag­nė Ži­vat­kaus­kai­tė.

Šven­tės ati­da­ry­mo žo­dį ta­rė pro­jek­to va­do­vė Tel­šių K. Pra­niaus­kai­tės vie­šo­sios bib­lio­te­kos di­rek­to­rės pa­va­duo­to­ja Vi­da Ur­ni­kie­nė.

Jau­nų­jų li­te­ra­tų kū­ri­nius ana­li­za­vo Lie­tu­vos ra­šy­to­jų są­jun­gos na­rys, poe­tas, kon­kur­so „Sep­tin­to­ji kal­va" ver­ti­ni­mo ko­mi­si­jos pir­mi­nin­kas Vy­tau­tas Stul­pi­nas. Poe­zi­jos kny­gos „To­ly­mės" au­to­riui bu­vo pa­ti­kė­ta mi­si­ja nu­ga­lė­to­jams įteik­ti li­te­ra­tū­ri­nes pi­ni­gi­nes pre­mi­jas bei Tel­šių r. sa­vi­val­dy­bės me­ro Vy­tau­to Klei­vos pa­dė­kos raš­tus.

Pir­mą­sias vie­tas iš­ko­vo­jo Vy­tau­tas Ci­pa­ris (mo­kė­si Tel­šiuo­se, po to – Vil­niaus M. Ro­me­rio uni­ver­si­te­te ir pa­si­li­ko gy­ven­ti sos­ti­nė­je) bei var­niš­kė Ind­rė Pa­bi­jo­na­vi­čiū­tė, šiuo me­tu moks­lo aukš­tu­mų sie­kian­ti Tel­šių Že­mai­tės gim­na­zi­jo­je. Ant­ro­sios vie­tos ati­te­ko Kat­rei Lun­gy­tei (Lie­tu­vos edu­ko­lo­gi­jos uni­ver­si­te­to stu­den­tė) bei Dia­nai Ja­sins­kai­tei (bu­vu­si Var­nių M. Va­lan­čiaus gim­na­zi­jos mo­ki­nė, da­bar­ti­nė Kau­no Vy­tau­to Di­džio­jo uni­ver­si­te­to psi­cho­lo­gi­jos 2 kur­so stu­den­tė). Tre­čio­sio­mis vie­to­mis įver­tin­ta Ie­vos Sa­vic­kai­tės (Kau­na­ta­va, Vil­niaus uni­ver­si­te­to stu­den­tė) ir Mo­ni­kos Šta­ly­tės (Ma­žei­kių Mer­ke­lio Rač­kaus­ko gim­na­zi­ja) kū­ry­ba.

Ska­ti­na­mai­siais pri­zais ap­do­va­no­ti Ode­ta Le­nar­tai­tė (Tel­šių Že­mai­tės gim­na­zi­ja, 3 A kla­sė), Gin­ta­rė Vens­ka­vi­čiū­tė (Ma­žei­kių Mer­ke­lio Rač­kaus­ko gim­na­zi­ja, 4 A kla­sė) bei Lu­kas Kris­ti­jo­nas Šal­kaus­kis (bai­gė Tel­šių Že­mai­tės gim­na­zi­ją, šiuo me­tu mo­ko­si Da­ni­jo­je).

Nu­ga­lė­to­jams įtei­kus pi­ni­gi­nes pre­mi­jas, pa­dė­kos raš­tus ir do­va­nas, su­si­rin­ku­sie­ji pa­kvies­ti pa­si­klau­sy­ti jau­nų­jų li­te­ra­tų skai­ty­mų. Šven­ti­nę die­ną dė­me­sys pa­ro­dy­tas ir pe­da­go­gams. Pa­gerb­ti mo­ky­to­jai, il­gus me­tus mo­kyk­lo­se iš­lai­kę poe­ti­nę kū­ry­bi­nę dva­sią. Pasidalino savo mintimis Varnių M. Va­lan­čiaus gim­na­zi­jos lituanistės Vlada Vengrienė, Audronė Vasiliauskienė , Nijolė Vaišnorienė.

Api­bend­ri­nus kon­kur­so re­zul­ta­tus, pa­var­čius poe­to V. Stul­pi­no poe­zi­jos kny­gos „To­ly­mės" pus­la­pius, po­pie­tės da­ly­viai įspū­džiais da­li­jo­si prie ar­ba­tos puo­de­lio.

Literatūrinam projektui "Jaunimo kūrybos laboratorija" finansavimą skyrė Telšių Europe Direct informacijos centras.

Žurnalistė Sigita Slipčenko

 
Savanoris bibliotekoje