Telšių rajono savivaldybės Karolinos Praniauskaitės viešoji biblioteka
Skaitytojui

Jaunimo literatūrinių kūrinių konkursas

7kalva


 

Media

Naujienų archyvas

Darbuotojo meniu

Į Pradžią » ... » 2014 » Pris­ta­ty­ta J. Gird­vai­nio kny­ga „Dai­nuo­jan­ti re­vo­liu­ci­ja Vil­niaus ba­ri­ka­do­se“

Pris­ta­ty­ta J. Gird­vai­nio kny­ga „Dai­nuo­jan­ti re­vo­liu­ci­ja Vil­niaus ba­ri­ka­do­se“

Pris­ta­ty­ta J. Gird­vai­nio kny­ga „Dai­nuo­jan­ti re­vo­liu­ci­ja Vil­niaus ba­ri­ka­do­se“

Sau­sio 10-ąją Že­mai­tės dra­mos teat­re vy­ko žur­na­lis­to, is­to­ri­ko Juo­zo Gird­vai­nio kny­gos „Dai­nuo­jan­ti re­vo­liu­ci­ja Vil­niaus ba­ri­ka­do­se" pri­sta­ty­mas. Kny­go­je už­ra­šy­ti au­to­riaus 1991–1996 m. at­si­mi­ni­mai apie Nep­rik­lau­so­my­bės Ak­to sig­na­ta­rus, Par­la­men­to gy­nė­jus ir pan., at­sklei­džia­mas lie­tu­vių tau­tos ir Lie­tu­vos Res­pub­li­kos pi­lie­čių dva­si­nis pa­li­ki­mas ir vie­ny­bės jaus­mas.

Su­gie­do­tas Lie­tu­vos him­nas, ty­los mi­nu­te pa­gerb­ti Sau­sio 13-ąją žu­vę lais­vės gy­nė­jai.

Ren­gi­ny­je sa­vo kny­gą su­si­rin­ku­sie­siems pri­sta­tė Juozas Gird­vai­nis. Apie tai, kuo Sau­sio 13-oji reikš­min­ga šian­dien, kal­bė­jo VDU is­to­ri­kų klu­bo na­rys, ma­gist­ran­tas Si­mo­nas Ja­za­vi­ta. Šven­tė­je da­ly­va­vo Karaliaus Mindaugo MPB vyr. seržantas Do­na­tas Vo­ve­ris, Sau­sio 13-ąją žu­vu­sių­jų ar­ti­mie­ji, Sau­sio 13-osios nu­ken­tė­ju­sių­jų drau­gi­jos na­riai, Par­la­men­to gy­nė­jai. Renginį vedė atsargos pulkininkas Arūnas Dudavičius. Juozui Girdainiui bei dalyvavusiems renginyje padėkojo Karolinos Praniauskaitės viešosios bibliotekos direktorė V. Černiauskienė ir pakvietė visus pabendrauti su autoriumi ir įsigyti knygą.

Nuotraukos

 
Savanoris bibliotekoje